s.

forehead baldness.

s.

ἁναφαλάντωμα calvities. Ճաղատութիւն. կնտութիւն գլխոյ.

Եթէ լինիցի ի կնտութեան նորա, կամ ի ճեղութեան արած սպիտակ. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Գ. 42. 43։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճեղութիւն ճեղութիւնք
accusatif ճեղութիւն ճեղութիւնս
génitif ճեղութեան ճեղութեանց
locatif ճեղութեան ճեղութիւնս
datif ճեղութեան ճեղութեանց
ablatif ճեղութենէ ճեղութեանց
instrumental ճեղութեամբ ճեղութեամբք