adj.

forehead bald;

s.

cf. Ճիւղ.

adj.

ἁναφαλάντος recalvus, calvus. Ճաղատ. կունդ. կնդակ. լերկ. (լծ. եւ հյ. կեղ. թ. քէլ ... լտ. քա՛լվուս).

Յերեսաց կողմանէ մաշտիցի գլուխ նորա, ճեղ է. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Գ. 41։)

s.

ՃԵՂ, ի, իւ, կամ ճեղբ - Ճեղ, ճիւղ, ծեղ. ոստ. ճուղ.

Ճեղ յարմատոյ հատեալ գօսանայ. (Զքր. ծործոր.։)

Ճեղբ ձիթենոյ տուեալ զխաղաղութիւն. (Մաշտ. ջահկ.։)

Պտղաբեր ուռք, որք զողկոյզն զհասեալն եւ զվայելուչն ի ճեղս ձեր բերէք. (Ժմ. յն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եռաճեղ

Ճեղանակ, աց

Ճեղեմ

Ճեղենակ, աց

Ճեղութիւն, ութեան

Ճեղքեմ, եցի

Ճեղքիմ, եցայ

Ճեղքուած, ոց

Ճեղքում, քի

Ճեղքումն, ման

Պճեղն, ճղան, ճղունք

Voir tout