va.

to hasten, to urge on, to forward, to quicken, to hurry, to despatch;
— զընթացս, to accelerate, redouble or increase one's pace.

cf. ՃԵՊԵՄ. ն.

Ստիպագոյնս եւ անհանգիստ ի նոյն խորհուրդս ճեպեցուցանէր զամենեսեան. (Փարպ.։)

Որ առաւել ճեպեցուցանէր զնոսա։ Այս եւ զտիեզերս ճեպեցուցանէր ի հաւատս. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 26։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ճեպեցուցանեմ
դու ճեպեցուցանես
նա ճեպեցուցանէ
մեք ճեպեցուցանեմք
դուք ճեպեցուցանէք
նոքա ճեպեցուցանեն
Imparfait
ես ճեպեցուցանեի
դու ճեպեցուցանեիր
նա ճեպեցուցանէր
մեք ճեպեցուցանեաք
դուք ճեպեցուցանեիք
նոքա ճեպեցուցանեին
Aoriste
ես ճեպեցուցի
դու ճեպեցուցեր
նա ճեպեցոյց
մեք ճեպեցուցաք
դուք ճեպեցուցէք
նոքա ճեպեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ճեպեցուցանիցեմ
դու ճեպեցուցանիցես
նա ճեպեցուցանիցէ
մեք ճեպեցուցանիցեմք
դուք ճեպեցուցանիցէք
նոքա ճեպեցուցանիցեն
Aoriste
ես ճեպեցուցից
դու ճեպեցուսցես
նա ճեպեցուսցէ
մեք ճեպեցուսցուք
դուք ճեպեցուսցջիք
նոքա ճեպեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճեպեցուցաներ
դուք մի՛ ճեպեցուցանէք
Impératif
դու ճեպեցո՛
դուք ճեպեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ճեպեցուցանիջիր
դուք ճեպեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճեպեցուսջի՛ր
դուք ճեպեցուսջի՛ք