s.

alacrity, swiftness, quickness, eagerness, promptitude;
assiduity.

s.

Ճեպելն. ճեպ. փոյթ. ստիպումն. բերումն.

Առ այլսն լինէր ճեպումն՝ փութացուցանել զայնոսիկ, որք հաւատային. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 39։)

Զքեզ տեսանեմ առ սնոտի խորհուրդ ամբարտաւանութեանդ ճեպումն. (Նանայ.։)

Տեսեալ զիւրաքանչիւր ճեպումն ըստ կրօնաւորութեանն. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ճեպումն ճեպմունք
accusatif ճեպումն ճեպմունս
génitif ճեպման ճեպմանց
locatif ճեպման ճեպմունս
datif ճեպման ճեպմանց
ablatif ճեպմանէ ճեպմանց
instrumental ճեպմամբ ճեպմամբք