vn.

cf. Ճչեմ;
ոչ այլ ինչ լսէր, բայց վայ զվայիւ —եալ, nothing was heard but shrieks and woe.

ՃԻՉԵԼ. cf. ՃՉԵԼ.

Զարհուրեցաւ, եւ ճիչեաց առ սուրբն. (Ճ. ՟Ա.։)

Ոչ այլ ինչ լսիւր, բայց վայ զվայիւ ճիչեալ. (Խոր. պտմ. հռիփս.։)

Պարծանս համարին զլացն ճիչելով. (Բրսղ. մրկ.։)