s.

small cluster of grapes.

s.

ἑπιφυλλίς racemulus ῤαχ, ῤαγός acinus, accinus. Ողկուզակ. ողկոյզ փոքրիկ սակաւահատ.

Գտանիցի ճիռ ի մէջ ողկուզոց։ Պակասեցան ամենայն ճիռք նորա։ Եթէ կթօղք մտեալ էին ի քեզ, ոչ եթէ ճիռ մի ոչ թողուին. (Ես. ՟Կ՟Ե. 8։ Սոփ. ՟գ. 7։ Աբդ. 5։)

Ես լինիմ անէծք՝ օրհնութեանս ճիռս, փոխան ձեր ի խաչ բեւեռիմ։ եւ օրհնութիւն սփռեմ. (Տաղ.։)

Նոքա խորհրդով ճռին ուրախ լինին. (Գէ. ես.։)

Խորհուրդ ճռիս այսորիկ՝ յարդարսն՝ որ ի մէջ նորա, նկարեցաւ. ի պատճառս ճռին օրհնութեան փրկեսցին. (անդ։)

Արձակէ ճիռ յազգէ նորա. (Ճ. ՟Ա.։)

Ծառայ (որ գողանայ զպտուղս տեառնն), ըստ ճռացն ողկուզից, եւ թուոյն թզիցն զգանս ընկալցի. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակճիռ

Արդարավճիռ

Բազմակնճիռն

Դատավճիռ, ճռաց

Դժուարակնճիռն

Խեցեկոյտ վճիռ

Կնճիռն, ճռան

Ճանճիռն

Մշտնջենաճիռ

Չարակնճիռ

Վճիռ, ճռոց

Վճիռն

Տաւիղապճիռ

Voir tout