va.

to trample, to press, to squeeze, to crush, to bruise, to compress, to contuse;
to soften, to move, to affect;

fig.

to trample on, to grind down, to oppress, to crush, to vex, to molest;
— զպտուղս, to bruise fruits;
— զսիրտ, to grieve, to oppress;
— զսիրտ ի գորով, to affect, to melt, to move to pity;
ո՞չ իսկ սիրտք մեր ճմլէին ի մեզ, did not our hearts burn within us ?

ն.

συντρίβω, συνθλάω contero, affligo ἑκπλίσσω excutio, opprimo. cf. ՃՄԼԵՄ. որպէս Տալ ճմլիլ սրտի. մորմոքեցուցանել. գալարեցուցանել զաղիս. վրդովել. սիրտը ցաւցընել. կսկծցընել, էրել մրկել.

Զի՞ լայք, եւ ճմլեցուցանէք զսիրտ իմ. (Գծ. ՟Ի՟Ա. 13։)

Կամելով ճմլեցուցանել զնոսա յաղագս մահուան խորհրդեան. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 33։)

Լացից զահեղ անօրէնութիւնս, որ զիս ճմլեցուցանէ. (Մանդ. ՟Թ։)

Զգթածիդ զսիրտ ճմլեցոյց։ Մորմոքեալ ճմլեցուցանեն զաղէտս կարեացն սրտին ըղձից. (Նար. ՟Ժ՟Դ. ՟Ի՟Զ։)

Ճմլեցուցեալ խանդաղատեսցուք զաստուածային կամացդ սաստն ի զիջումն եւ յողորմութիւն. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ճմլեցուցանեմ
դու ճմլեցուցանես
նա ճմլեցուցանէ
մեք ճմլեցուցանեմք
դուք ճմլեցուցանէք
նոքա ճմլեցուցանեն
Imparfait
ես ճմլեցուցանեի
դու ճմլեցուցանեիր
նա ճմլեցուցանէր
մեք ճմլեցուցանեաք
դուք ճմլեցուցանեիք
նոքա ճմլեցուցանեին
Aoriste
ես ճմլեցուցի
դու ճմլեցուցեր
նա ճմլեցոյց
մեք ճմլեցուցաք
դուք ճմլեցուցէք
նոքա ճմլեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ճմլեցուցանիցեմ
դու ճմլեցուցանիցես
նա ճմլեցուցանիցէ
մեք ճմլեցուցանիցեմք
դուք ճմլեցուցանիցէք
նոքա ճմլեցուցանիցեն
Aoriste
ես ճմլեցուցից
դու ճմլեցուսցես
նա ճմլեցուսցէ
մեք ճմլեցուսցուք
դուք ճմլեցուսցջիք
նոքա ճմլեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ճմլեցուցաներ
դուք մի՛ ճմլեցուցանէք
Impératif
դու ճմլեցո՛
դուք ճմլեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ճմլեցուցանիջիր
դուք ճմլեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ճմլեցուսջի՛ր
դուք ճմլեցուսջի՛ք