s.

rope, cord;
halter.

s.

Նոյն ընդ ձայնիս Չուան. այն է պարան. տոռն. լար ի կանեփոյ, ի մազէ, ի փոկոյ, եւ այլն. σχοῖνος, πεῖσμα, χορδή funis, chorda, restis

Ճոպան ի փողս եդեալ խեղդամահ արարին զնա. (Բուզ. ՟Գ. 14։)

Զփրկական նշանն՝ որ ի վերայ կմբեթին, ճոպանօք ի վայր բերէր. (Ասող. ՟Գ. 12։)

Ձգեաց զճոպանն։ Կզթեաց զճոպանն. (Զենոբ.։)

Մինչ ճոպան տաս, եւ զթշնամին խեղդես. (Ոսկիփոր.։)