Փառ վրիպակաւ գրչութեան ըստ հին տպ. բուզանդայ, փոխանակ գրելոյ՝ նմա դրաստ կամ դրատ. որ է Պատմուճան մեծ. հանդերձ. զգեստ, պարեգօտ։ cf. ԳՐԱՏ, կամ cf. ԳՐԱՍՏ.

Ագուցին նմա դրաստս եւ վարտիս. եւ էր հանդերձն անհեթեթ մեծութեամբ ... Եւ խորշ ի գօտւոյ դրատիցն իջեալ՝ զթուրսն եւ զսուսերն ծածկէր. (Բուզ. ՟Ե. 6։)