va.

to bruise, to mash, to crush;
to break to pieces;
to chew;
to castrate, to geld.

ն.

δαμάζω domo θλάω contundo, collido θρίβω obtero. (լծ. հալել. իսկ պրս. մալէյտէն, շփել) Մեղմել եւ կակղել. ճնշել, տրորել, ճմլել. մաշել. ջախել. լեսուլ. նուաճել. եւ Մեղկել. իգացուցանել. ներքինացուցանել զկենդանեացն արուս.

Զոր օրինակ երկաթ մանրէ եւ մալէ զամենայն, նոյնպէս մանրեսցէ եւ մալեսցէ զամենայն. (Դան. ՟Բ. 40։)

Զթաղաղսմաւորն եւ զմալեալն եւ զքածաւարոտն եւ զհատեալն մի՛ մատուցանիցես տեառն։ Մի՛ մտցէ մալեալն եւ կրճատեալն յեկեղեցի աստուծոյ. (Օր. ՟Ի՟Գ. 1։)

Մալեալս, եւ ի բաց հատեալս զծննգականսն՝ հալածէ։ Զսոսա տէրունական օրինացն արձանքն զեկուցանեն մալեալս. (քանզի որպէս մալեալն եւ ջախջախեալն ի բաց բառնայ ընկենու զօրականութիւնն եւ զտեսիլն։ Իգական ազգդ եւ զարին մալել եւ խենեշացուցանել կարէ. Փիլ. բագն. եւ Փիլ. սամփս.։)

Քաղցր է, թեթեւ է (լուծն քրիստոսի), ո՛չ մալէ զվիզ, այլ փառաւորէ. (Բրս. մկրտ.։)

Մալեալ կակղէ զջերմութիւն հրոյ օդոյն հաւանութեամբ. (Եղիշ. ՟Բ։)

Քարինք՝ որ անբոյսք են ի խոտոց, մալեաց կակղեաց սաստկութիւն ձայնին. (Մամբր.։)

Կապարեօք մալել զջիղսն. (Ճ. ՟Բ.։)

Զօրէն պարսից (պարսաքարանց) ճարճատեալ՝ մալէ, յորս քաջամուխն լինի. (Մագ. լ։)

ՄԱԼԵԼ. Մանրել եւ կակղել զկերակուր՝ ծասքելով. որպէս եւ աղօրեաց զցորեանն. եւ մտաց որոճել զբանն.

Ատամունք մալեն զկերակուրս. (Զքր. կթ.։)

Ատամունս կոչէ զվարդապետս եկեղեցւոյ, որք զկարծր եւ զհաստատուն կերակուրն՝ զհոգեւոր բանս գրոցն՝ ծասքեն մալեն եւ մանրեն եւ պատրաստեն. (Նիւս. երգ.։)

Հաց ի բազում հատից աղօրիւք մալեալ. (Տօնակ.։)

Թէ խրատ տացէ, ա՛ռ եւ մալեա՛։ Կե՛ր եւ մալեա՛ ո՛րդեակ զիմաստ. (Կրպտ. ոտ.։)