vn.

to envy, to be envious or jealous of;
to grudge.

չ.

φθονέω invideo, livesco. (լծ. ռմկ. ոխալ, եւ մխալ) Նախանձիլ. խանդալ. յաչաղել. չարակնել. զչարիլ. բախշիլ.

Մի՛ մախասցիս ընդ ուղղեցելումն, որ մախացեալն եղեր (ի բանսարկուէն), եւ մախալ հաւանեալ, եւ յաղագս նորին ի խոնարհ անկար։ Մի՛ մախասցիս ընդ մեզ քա՛ղցր՝ զյոլով կամ զսակաւ բանսդ բարբառեա՛. (Ածաբ. նոր կիր. եւ Ածաբ. կարկտ.։)

Զի՞ մախաս ընդ քո համարձակութիւն կենացդ. (Բրս. վաշխ.։)

Զիա՞րդ մախողն ի պատրաստեալ բանսարկուին տանջանաց փախիցէ. (Բրս. մախ.։)

Յորժամ զայլս ոմանս բարւոյ իմիք դիպեալ տեսանէ, մախայ եւ ատէ. (Խոսր.։)

Մախացեալ թնդ փառս նորա՝ նազովրեցի ասեն. (Իգն.։)

Մախեալ ասէ առ ի չարէն՝ ընդ մեր պատիւն որ յարարչէն. (Շ. այբուբ.։)

Զի մի՛ իւիք ի մախողաց իշխանացդ դժրեսցիս. (Լմբ. վերափոխ.։)

Ի նախանձութենէ մախողացն հրէից։ Մախողք բազում էին նորա. (Վրդն. սղ.։ Կիր. պտմ.։)