adj.

searching among moss or sea-weed (birds).

adj.

Խնդրօղ եւ սիօղ զմամուռս ի ճարակ, կամ խնդրօղ որսոյ ի մամուռս.

Ջրասուզակ՝ մամռախնդիր հաւքն, փորն եւ թանձրն. (Փարպ.։)