s.

woodcutter's calling.

s.

Արհեստ փայտս հատանելոյ ի մայրիս. փայտահարութիւն.

(Մշակութիւնն ի փոխ առնու) ի մայրեւորութենէ փայտս հատանել. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 27։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մայրեւորութիւն մայրեւորութիւնք
accusatif մայրեւորութիւն մայրեւորութիւնս
génitif մայրեւորութեան մայրեւորութեանց
locatif մայրեւորութեան մայրեւորութիւնս
datif մայրեւորութեան մայրեւորութեանց
ablatif մայրեւորութենէ մայրեւորութեանց
instrumental մայրեւորութեամբ մայրեւորութեամբք