bot. s.

blood-wort, knot-grass.

s.

πολύγονον polygonum, saguinaria (herba). Անուն խոտոյ։ Գաղիան.։

Իսկ ի Բժշկարանի մեկնի.

Հովուի գաւազան. չօպան տայազի. ասայի ռայի։

Եւ եւս գրի Հաիլալամ, ի բառս գաղիանոսի։