adj.

done by hand.

adj.

Մատամբ գործեալ, գրեալ. ձեռացագիր. ձեռագիր.

Մատո՛ տէր զմատն մարդասիրութեան քում ի մատեանս այս մատնագործ՝ մեղսամակարդ մատանց մերոց (Մաշտ.։)