cf. ՄԱՔՈՒՐ.

Մանկան մաքրենւոյ (միոյն ի քառասնի՝) մայրն իւր լինէր բարձող՝ եդեալ ի յուսն. (Տաղ.։)

Ուր խահարարքն՝ որք հոգային, ըզզանազան հաց մաքրենին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)

Քերովբէից գերագոյն, սրբոց մաքրենից մաքրագոյն. (Շ. տաղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մաքրենի մաքրենիք
accusatif մաքրենի մաքրենիս
génitif մաքրենի մաքրենեաց
locatif մաքրենւոյ մաքրենիս
datif մաքրենւոյ մաքրենեաց
ablatif մաքրենւոյ մաքրենեաց
instrumental մաքրենեաւ մաքրենեաւք