s.

cleaning, cleansing;
scouring.

cf. ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ.. κάθαρσις purgatio.

Ըստ արժանաւորութեան մաքրմանն հաղորդելով։ Ընդունի յօթեւանս կենացն ըստ արժանաւորութեան մաքրմանն. (Յճխ. ՟Ժ՟Ը. ՟Ժ՟Թ։)

Միտքն ըստ մաքրմանն՝ անճառիցն լինի տեսօղ։ Արիւնն անբիծ հեղեալ՝ մաքրումն յանօրէն արեանց աշխարհի պարգեւեսցէ. (Խոսր.։)

Հայեա՛ց յոսկին՝ որ ի քրայումն, զի ծեծելով՝ առնու մաքրումն. (Շ. այբուբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մաքրումն մաքրմունք
accusatif մաքրումն մաքրմունս
génitif մաքրման մաքրմանց
locatif մաքրման մաքրմունս
datif մաքրման մաքրմանց
ablatif մաքրմանէ մաքրմանց
instrumental մաքրմամբ մաքրմամբք