cf. ՄԵԾԱՎԱՅԵԼՈՒՉ.

Փառաւորեալ զամենապատիւ եւ զմեծվայելուչ անունդ։ Փառաւորեալ է ամենապատիւ եւ մեծվայելուչ անունդ. (Ոսկ. պտրգ. եւ Բրս.։)

Խորամանկ՝ զիմաստունն (ասն յաչաղկոտք), եւ զմեծվայելուչն իբրեւ զամբարհաւաճ բամբասեն. (Բրս. մախ.։)