s.

Միակութիւն, միայնակութիւն. մէկ հատիկ ըլլալը՝ մնալը.

Կէտ ասի վասն մեկնականութեան. զի կէտ՝ մեկնականութեան է անուն, քանզի յո՛ր վայր եւ լինին (կէտք ծովու), սպառեն ուտելով. մինչ ի մինն գայ, որ հզօրն է քան զայլսն. (Վրդն. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մեկնականութիւն մեկնականութիւնք
accusatif մեկնականութիւն մեկնականութիւնս
génitif մեկնականութեան մեկնականութեանց
locatif մեկնականութեան մեկնականութիւնս
datif մեկնականութեան մեկնականութեանց
ablatif մեկնականութենէ մեկնականութեանց
instrumental մեկնականութեամբ մեկնականութեամբք