s.

office or duties of a neocorus.

s.

Զարդ մեհենից. փոյթ պաշտելոյ զկուռս.

Զմեհենազարդութեանցն զմոլութիւն փայլակնադէտ նետիւն հարեալ շիջոյց. (Անան. եկեղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մեհենազարդութիւն մեհենազարդութիւնք
accusatif մեհենազարդութիւն մեհենազարդութիւնս
génitif մեհենազարդութեան մեհենազարդութեանց
locatif մեհենազարդութեան մեհենազարդութիւնս
datif մեհենազարդութեան մեհենազարդութեանց
ablatif մեհենազարդութենէ մեհենազարդութեանց
instrumental մեհենազարդութեամբ մեհենազարդութեամբք