s.

softening, mitigation, slackening, assuagement.

s.

Մեղմ գոլն.

Ի հանդարտութիւն մեղմութեան օդոյն քաղցրութեան. (Նար. ՟Լ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մեղմութիւն մեղմութիւնք
accusatif մեղմութիւն մեղմութիւնս
génitif մեղմութեան մեղմութեանց
locatif մեղմութեան մեղմութիւնս
datif մեղմութեան մեղմութեանց
ablatif մեղմութենէ մեղմութեանց
instrumental մեղմութեամբ մեղմութեամբք