adj.

ՄԻՋՈ՛Յ. Ի սեռ. բառիդ Մէջ. որպէս Միջին.

Պատրաստեր զինքն միջո՛յ տեղւոյն յարձակմանն. (Փարպ.։)

Ելին փառքն տեառն ի միջոյ օդոյ տաճարին. (գրի եւ ի միջնօդոյ, ի միջօդոյ) այսինքն ի միջին բացօթեայ վայրէ. յն. ի վայրագաւթէ. (Եզեկ. ՟Ժ. 18։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ի միջոյ

Voir tout