bot. s.

suckers, sets, offshoots;
*mud mixed with straw.

ի բառս Գաղիանոսի դնի որպէս ոշակի կամ ոշտիկ (ձայն անյայտ). զոր Ստեփ. լեհ. իմանայ թփիկ անպիտան բուսեալ յարմատս ծառոց։ Այլ ի հայս մոլ ասի շաղախ յարդախառն, որով առնեն զառաջին ծեփ տանց. որպէս եւ ծեփելն մոլով՝ ասի մոլել։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախտամոլ, ից

Ախտամոլութիւն, ութեան

Ախտարմոլ, Ախտամախ

Ամոլ, լոյ, լի, ամլոյ

Ամոլաջիլ

Ամոլք, ամոլաց, լոց, լից, լեաց

Անասնամոլ

Անասնամոլութիւն, ութեան

Անմոլար, ի, ից, աց

Անմոլոր, ի, ից, աց

Անմոլորապէս

Անմոլորութիւն, ութեան

Անտառամոլ

Առնամոլի

Արուամոլ

Գինեմոլ, աց

Գուսանամոլ

Գրամոլ, ի

Գրամոլութիւն, ութեան

Դիցամոլ

Voir tout