adj.

skinned, deprived of the skin;
— առնել, to skin, to deprive of the skin;
to excoriate.

adj.

Որոյ մորթն է զերծեալ՝ այս ինքն քերթեալ.

Մանի մորթազերծ մահուամբ պակասեցաւ ի կենաց. (Եզնիկ.։)