s.

skin, hide, pelt;
leather;
remains, relics, coil;
— մարդոյ, derma, skin.

s.

δέρμα, δορά, βύρσα pellis, corium, cutis. Մաշկ թանձր. կաշի՝ պատօղ մարմնոյ կենդանեաց, լերկ կամ թաւ. մորթի, կաշի .... (իսկ սանս. մո՛ւռթի, է մարմին)

Մորթ մարմնոյ։ Մորթ ընդ մորթոյ։ Մորթս խոյոց։ Մորթ զուարակի։ Իբրեւ զմորթ թաւ։ Զմորթ նորա մորթեսցեն։ Կարեցին քուրձ ընդ մորթ իմ.եւ այլն։

Մարմնատեսակ բնութեանն ոչ ցամաքելով ... մորթ անուանեմք. (Պղատ. տիմ.։)

Մորթն ծածկոյթ եղեւ ամենայն մարմնոյ. (Նիւս. բն.։)

Ի վերայ մորթ եւ միս է. (Եզնիկ.։)

Սեւացեալ ներկան մորթք մարմնոց նոցա. (Եղիշ. ՟Թ։)

Ոչ կոխել մեռեալ մորթովք (կօշկաց) զտեղին. (Շ. ընդհանր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արջառամորթ, ոյ

Թանձրամորթ

Թեփամորթ

Թեփամորթք

Թխամորթ

Թուլամորթ, աց

Թուլամորթութիւն, ութեան

Լերկամորթ

Խեցեմորթ, ից

Կակղամորթ

Ձկնամորթ, ոյ

Մոխրամորթ

Մորթագործ, աց

Մորթագործութիւն, ութեան

Մորթազգեստ

Մորթազերծ

Մորթաղ, ից

Մորթային

Մորթաներկ, աց

Մորթանք, նաց

Voir tout