s.

shoes;
slippers;
cf. Կօշիկ.

s.

Մոյկ փոքրիկ, կամ կանացի. որպէս եւ պրս. մուզէ, կօշիկ, ագանելիք ոտից.

Ծունկք, սրունք. (կօշիկք, մուճակ. Երզն. քեր.։)

Եթող զսանդալ իւր, եւ էարկ յոտս զմուճակ կնոջն. (Վրք. հց. ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պատմուճակ, աց

Voir tout