cf. ՄՈՒՐԱՆԱՄ.

Վասն կարօտելոց մուրայր. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Եւ ոչ մուրալ յորոց ունին, զի ամաչեմ յոչ տալ նոցին. (Յիսուս որդի.։)

Մուրաց զձեւն նիւթն յարարածոց. (Լմբ. իմ.։)

Անարգ եւ արհամարհ երեւի մուրալն. (Վանակ. յոբ.։)

Ի վերայ ճանապարհին նստի, եւ մուրայ. (Բրսղ. մրկ.։)

Մուրային զտուրս ողորմութեան. (Տէր Իսրայէլ. դեկտ. ՟Ը.։)

Մուրաց մուրճս, եւ սկսաւ ի գործն իւր. (Վրք. հց. ձ։)

Այլ տկարութիւն ունիս, մուրա՛ ի ստացողացն. (Բրս. վաշխ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մուրամ
դու մուրաս
նա մուրայ
մեք մուրամք
դուք մուրայք
նոքա մուրան
Imparfait
ես մուրայի
դու մուրայիր
նա մուրայր
մեք մուրայաք
դուք մուրայիք
նոքա մուրային
Aoriste
ես մուրացի
դու մուրացեր
նա մուրաց
մեք մուրացաք
դուք մուրացէք
նոքա մուրացին
Subjonctif
Présent
ես մուրայցեմ
դու մուրայցես
նա մուրայցէ
մեք մուրայցեմք
դուք մուրայցէք
նոքա մուրայցեն
Aoriste
ես մուրացից
դու մուրասցես
նա մուրասցէ
մեք մուրասցուք
դուք մուրասջիք
նոքա մուրասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մուրար
դուք մի՛ մուրայք
Impératif
դու մուրա՛
դուք մուրացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու մուրասջի՛ր
դուք մուրասջի՛ք