va.

to beg, to mendicate, to ask alms, to solicit charity, to be a vagrant.

ն.

որ եւ ՄՈՒՐԱԼ. ἑπαιτέω, προσαιτέω mendico, stipo ζητέω (լծ. ժտել). quaero προσδέομαι supplex sum, rogo ( րիճա էթմէք ). Մոյր խնդրել. ողորմութիւն հայցել. առ կարօտութեան խնդրելով հայթայթել զպէտս եւ զպարէնս.

Գործել ոչ կարեմ, մուրանալ ամաչեմ։ Որ նստէրն եւ մուրանայր։ Մուրանայ հաց։ Հաց մուրանայցէ.եւ այլն։

Հաց մուրանային, եւ բերէին նմա ծառայքն իւր. (Եղիշ. ՟Է։)

Միթէ զվայրօք ինչ գալ, եւ մուրանա՞լ պարտ էր վարդապետին. (Սարգ. յուդ. ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես մուրանամ
դու մուրանաս
նա մուրանայ
մեք մուրանամք
դուք մուրանայք
նոքա մուրանան
Imparfait
ես մուրանայի
դու մուրանայիր
նա մուրանայր
մեք մուրանայաք
դուք մուրանայիք
նոքա մուրանային
Aoriste
ես մուրացայ
դու մուրացար
նա մուրացաւ
մեք մուրացաք
դուք մուրացայք
նոքա մուրացան
Subjonctif
Présent
ես մուրանայցեմ
դու մուրանայցես
նա մուրանայցէ
մեք մուրանայցեմք
դուք մուրանայցէք
նոքա մուրանայցեն
Aoriste
ես մուրացայց
դու մուրասցիս
նա մուրասցի
մեք մուրասցուք
դուք մուրասջիք
նոքա մուրասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մուրանար
դուք մի՛ մուրանայք
Impératif
դու մուրացի՛ր
դուք մուրացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու մուրասջի՛ր
դուք մուրասջի՛ք