s.

butchery.

s.

Գործ մսավաճառաց ...։ (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մսագործութիւն մսագործութիւնք
accusatif մսագործութիւն մսագործութիւնս
génitif մսագործութեան մսագործութեանց
locatif մսագործութեան մսագործութիւնս
datif մսագործութեան մսագործութեանց
ablatif մսագործութենէ մսագործութեանց
instrumental մսագործութեամբ մսագործութեամբք