va.

to cause to think;
to induce, to incite, to attract, to excite desire.

ն.

ՄՏԱԲԵՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Յօժարեցուցանել. ձկտեցուցանել. քարշել. ամբառնալ. αἵρω extollo.

Պատիւքն յանձնգովութիւն (կամ ի սնափառութիւն) մտաբերեցուցանեն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 15։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես մտաբերեցուցանեմ
դու մտաբերեցուցանես
նա մտաբերեցուցանէ
մեք մտաբերեցուցանեմք
դուք մտաբերեցուցանէք
նոքա մտաբերեցուցանեն
Imparfait
ես մտաբերեցուցանեի
դու մտաբերեցուցանեիր
նա մտաբերեցուցանէր
մեք մտաբերեցուցանեաք
դուք մտաբերեցուցանեիք
նոքա մտաբերեցուցանեին
Aoriste
ես մտաբերեցուցի
դու մտաբերեցուցեր
նա մտաբերեցոյց
մեք մտաբերեցուցաք
դուք մտաբերեցուցէք
նոքա մտաբերեցուցին
Subjonctif
Présent
ես մտաբերեցուցանիցեմ
դու մտաբերեցուցանիցես
նա մտաբերեցուցանիցէ
մեք մտաբերեցուցանիցեմք
դուք մտաբերեցուցանիցէք
նոքա մտաբերեցուցանիցեն
Aoriste
ես մտաբերեցուցից
դու մտաբերեցուսցես
նա մտաբերեցուսցէ
մեք մտաբերեցուսցուք
դուք մտաբերեցուսցջիք
նոքա մտաբերեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մտաբերեցուցաներ
դուք մի՛ մտաբերեցուցանէք
Impératif
դու մտաբերեցո՛
դուք մտաբերեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու մտաբերեցուցանիջիր
դուք մտաբերեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու մտաբերեցուսջի՛ր
դուք մտաբերեցուսջի՛ք