va.

to push strongly, to shake, to move.

ն.

παρασαλεύω concutio, demoveo, deflecto. Ուժգին մղել. բախել. շարժլել.

Ի դժնդակաց մտղեալ, եւ խաբեալ զանհաստատ ոգիսն. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Ուր Լծ. ի զուր գրէ.

Մտղել, փոշոտել։