vn.

to settle, to form a sediment.

ձ.

Լինել իբրեւ զմրուր. սեւանալ.

Զթանձրունսն եւ զծանունսն, այսինքն զմըրեալսն եւ զպղտորեալսն անդէն թողու։ Թանձրունքն եւ ծանունքն, այսինքն մրրեալքն եւ պղտորեալքն. (Վեցօր. ՟Գ։ Շիր.։ եւ Վրդն. ծն.։)

Իսկ (Ոսկ. մ. ՟Բ. 10.)

Որ զծիծառունսն շրջեցուցանեն՝ մրրեալս եւ օծեալս. ընթերցի՛ր, մրեալք, այսինքն մրոտեալք, ծխոտք։