s.

the temple.

s.

γένειον gena, mentum. Արձակ վայր մօրուաց. ծնօտ. կզակք.

Տեսի յերազի զոմն աստուած գեղեցկակերպ՝ ալեւոր հերով, եւ ի մօրուարձակսն եղջերս խոյի ունելով առ ծամելեօքն. (Պտմ. աղեքս.։)