vn.

cf. Մօրանամ.

ՄՕՐՏԱՆԱԼ. cf. ՄՕՐԱՆԱԼ.

Այսպիսի ամպ երկնաւոր անձրեւօք մօրտացեալ. (Սեբեր. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես մօրտանամ
դու մօրտանաս
նա մօրտանայ
մեք մօրտանամք
դուք մօրտանայք
նոքա մօրտանան
Imparfait
ես մօրտանայի
դու մօրտանայիր
նա մօրտանայր
մեք մօրտանայաք
դուք մօրտանայիք
նոքա մօրտանային
Aoriste
ես մօրտացայ
դու մօրտացար
նա մօրտացաւ
մեք մօրտացաք
դուք մօրտացայք
նոքա մօրտացան
Subjonctif
Présent
ես մօրտանայցեմ
դու մօրտանայցես
նա մօրտանայցէ
մեք մօրտանայցեմք
դուք մօրտանայցէք
նոքա մօրտանայցեն
Aoriste
ես մօրտացայց
դու մօրտասցիս
նա մօրտասցի
մեք մօրտասցուք
դուք մօրտասջիք
նոքա մօրտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ մօրտանար
դուք մի՛ մօրտանայք
Impératif
դու մօրտացի՛ր
դուք մօրտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու մօրտասջի՛ր
դուք մօրտասջի՛ք