adj. s.

ՅԱԲԵԹԱԿԱՆ ՅԱԲԵԹԵԱՆ. Սեպհական յաբեթի որդւոյ նոյի եւ սերնդոց նորա. cf. ԹՈՐԳՈՄԱԿԱՆ, cf. ՀԱՅԿԱԿԱՆ.

Յաբեթական տոհմիս տումարի. (Նար. յիշատ.։)

Ա՛ղէ հարցիր ընդ բոլոր յաբեթական նահանգի. (Մագ.։)