vn.

cf. Յաճախեմ.

ձ.

cf. ՅԱՃԱԽԵՄ. չ. Պէսպէս անօրէնութիւնք յաճախին ի յերկրի. Յճխ. ՟Ը։

Յամի անդ՝ յորում ծնան զՄովսէս, յաճախեցան նեղութիւնք չարչարանաց նոցա։ Յաճախեցաւ, եւ այլն. (Եփր. ծն. եւ Եփր. թագ.։)