vn.

to delay, to retard, to defer, to remain, to procrastinate;
to tarry, to stay, to dally, to loiter, to lag, to while;
to wait, to be patient;
— ի գինւոջ, to continue drinking;
to remain long over one's cup;
— ի հաղորդութէնէ, not to receive often the Holy Sacrament.

cf. ՅԱՄԵՄ. չ.

Աստուած իմ մի՛ յամենար։ Տէր իմ մի՛ յամենար. (Սղ. ՟Լ՟Թ. 18։ ՟Կ՟Թ. 6։)

Յօրէնսն Աստուծոյ այլ մի՛ եւս յամենալ. ((յն. քաղաքավարիլ) ՟Բ. Մակ. ՟Զ. 1։)

Յամելով ոչ յամեսցին առաքեալքն առ նոսա. (Եփր. հռ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ենամ, եցայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յամենամ
դու յամենաս
նա յամենայ
մեք յամենամք
դուք յամենայք
նոքա յամենան
Imparfait
ես յամենայի
դու յամենայիր
նա յամենայր
մեք յամենայաք
դուք յամենայիք
նոքա յամենային
Aoriste
ես յամեցայ
դու յամեցար
նա յամեցաւ
մեք յամեցաք
դուք յամեցայք
նոքա յամեցան
Subjonctif
Présent
ես յամենայցեմ
դու յամենայցես
նա յամենայցէ
մեք յամենայցեմք
դուք յամենայցէք
նոքա յամենայցեն
Aoriste
ես յամեցայց
դու յամեսցիս
նա յամեսցի
մեք յամեսցուք
դուք յամեսջիք
նոքա յամեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յամենար
դուք մի՛ յամենայք
Impératif
դու յամեցի՛ր
դուք յամեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յամեսջի՛ր
դուք յամեսջի՛ք