adv.

ἑμφαντορικῶς expressive, declarando. որ եւ ՅԱՅՏՆԱԲԱՆԱՊԷՍ, Պարզաբանութեամբ. մեկնաբանելով. բացատրութեամբ. յայտնապէս.

Աթոռքն յայտնաբանաբար՝ ըստ մերումս բարբառոյ ունի զվերակոչումն՝ հանգիստ Աստուծոյ լեալ եւ անուանեալք. (Դիոն. երկն.։)