s.

commission, order;
recommendation;
mission;
delegation;
solicitation.

s.

Յանձն առնելն. ապսպարումն. ընծայութիւն. եւ Թուղթ յանձնարարական.

Յանձնարարութիւն Ոնեսիմայ ծառայի փախուցելոյ. (Նախ. փիլեմ.։)

Քրքրէ զմիտս նոցա յանձնարարութեան աղօթիւքս առ գութս իւր. (Ոսկ. եբր.։)

Յուղարկիմք ի ձէնջ, տանել ողջոյն եւ զյանձնարարութիւն առ բազումողորմն Քրիստոս, եւ առ սուրբ գունդն ամենայն սրբոց. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յանձնարարութիւն յանձնարարութիւնք
accusatif յանձնարարութիւն յանձնարարութիւնս
génitif յանձնարարութեան յանձնարարութեանց
locatif յանձնարարութեան յանձնարարութիւնս
datif յանձնարարութեան յանձնարարութեանց
ablatif յանձնարարութենէ յանձնարարութեանց
instrumental յանձնարարութեամբ յանձնարարութեամբք