va.

cf. Յապաղեմ.

cf. ՅԱՊԱՂԵՄ. ն. եւ ԽԱՓԱՆԵԼ. ἁνείργω, κολύω.

Ոչ գոյր նախանձ, որ յապաղեցուցանէր։ Եւ ոչ զի խաբէութեամբ մարդկան յապաղեցուսցէ. (Եւս. պտմ. ՟Ը. 2։)

Ի ձեռն գրգանաց փափկութեան իւրեանց յապաղեցուցանէին զնա ի պահելոյ զօրէնսն։ Ինքեանք ոչ գործէին, եւ զայլս եւս ի գործելոյ յապաղեցուցանէին. (Եփր. հռ. եւ Եփր. ՟բ. թես.։)

Կամիմ զղջանալ եւ խոստովանել, եւ թշնամին յապաղեցուցանէ. (Եփր. խոստ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յապաղեցուցանեմ
դու յապաղեցուցանես
նա յապաղեցուցանէ
մեք յապաղեցուցանեմք
դուք յապաղեցուցանէք
նոքա յապաղեցուցանեն
Imparfait
ես յապաղեցուցանեի
դու յապաղեցուցանեիր
նա յապաղեցուցանէր
մեք յապաղեցուցանեաք
դուք յապաղեցուցանեիք
նոքա յապաղեցուցանեին
Aoriste
ես յապաղեցուցի
դու յապաղեցուցեր
նա յապաղեցոյց
մեք յապաղեցուցաք
դուք յապաղեցուցէք
նոքա յապաղեցուցին
Subjonctif
Présent
ես յապաղեցուցանիցեմ
դու յապաղեցուցանիցես
նա յապաղեցուցանիցէ
մեք յապաղեցուցանիցեմք
դուք յապաղեցուցանիցէք
նոքա յապաղեցուցանիցեն
Aoriste
ես յապաղեցուցից
դու յապաղեցուսցես
նա յապաղեցուսցէ
մեք յապաղեցուսցուք
դուք յապաղեցուսցջիք
նոքա յապաղեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յապաղեցուցաներ
դուք մի՛ յապաղեցուցանէք
Impératif
դու յապաղեցո՛
դուք յապաղեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յապաղեցուցանիջիր
դուք յապաղեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յապաղեցուսջի՛ր
դուք յապաղեցուսջի՛ք