cf. ՅԱՊԱՂԱՆՔ.

Առանց ամենայն ծուլութեան եւ ամենայն յապաղութեան. (Բուզ. ՟Դ. 4։)

Յապաղութիւն ոչ այլ ինչ աղաղակէ քան զայս. (Սեբեր. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յապաղութիւն յապաղութիւնք
accusatif յապաղութիւն յապաղութիւնս
génitif յապաղութեան յապաղութեանց
locatif յապաղութեան յապաղութիւնս
datif յապաղութեան յապաղութեանց
ablatif յապաղութենէ յապաղութեանց
instrumental յապաղութեամբ յապաղութեամբք