adj.

Յառաջատօղ, կամ յառաջատեալ. յառաջադէմ. որպէս եւ Աբրահամ ասի կատարեալ, եւ ղովտ յառաջատու.

Յորժամ հայրն յիշեսցէ զկատարեալ ազգն, ապրեցուցանէ եւ զազգակիցս նորա, եւ զյառաջատուն. (Փիլ. լին. ՟Դ. 54։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յառաջատութիւն, ութեան

Voir tout