ՅԱՌԱՋ ԱՐԿԱՆԵԼ ՅԱՌԱՋԱՐԿԵԼ որ եւ ԱՌԱՋԱՐԿԵԼ, ՆԱԽԱՐԿԵԼ. Առաջի դնել իբրու լաւ եւ ընտիր.

ԶԿիւրոս իբրեւ զկրսեր եւ զսիրեցեալ յինքենէ մայրն յառաջարկէր (ի թագաւորել). (Նոննոս.։)

Ոմն յայնցանէ՝ որ յառաջարկիցեն։ Յառաջարկիցէ զմիւսն։ Սոքա յառաջարկցեն եւ այլն. (Պղատ. օրին. ՟Զ։)