vn.

to become straw.

ձ.

Որպէս յարդ կամ յարդատեսակ լինել.

Որ ոք կամի լինել ցորենահատ, ընծայեսցէ զինքն Աստուծոյ, եւ կեցցէ. եւ որ ոք յետս ընկրկեալ յարդեսցի, այրեսցի, եւ մի՛ շիջցի. (Փարպ.։)

Ի յարդ տրամակայեալ, միտեալ յարդեալ. (Մագ. ՟Ի։)