s.

structure, form, ornament;
ի — եւ ի զարդ գալ, to be formed;
ի զարդ եւ ի — եւ ի կերպարանս ածել, to shape or form and embellish.

s.

ἅχυρον palea Ցօղուն հասկաց ցորենոյ եւ գարւոյ չորացեալ եւ ջարդեալ. յերդ. սաման. Տե՛ս (Ծն. ՟Ի՟Դ։ Ել. ՟Ե։ Դտ. ՟Ժ՟Թ. 19։ ՟Գ. Թագ. ՟Դ. 28։ Ես.։ Երեմ. եւ այլն։)

s.

Արմատ Յարդարելոյ. cf. ԱՐԴ, ԶԱՐԴ.

Զնա ի զարդ եւ ի յարդ, կամ ի զարդս եւ ի յարդս եւ ի կերպարանս ածէր. (Եզնիկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անյարդար

Արտաքնայարդար

Գմբեթայարդ

Երգայարդար

Խորանայարդար

Ճակատայարդար, աց

Մարտայարդար

Մեքենայարդար

Յարդ, ի, ից

Յարդալից

Յարդավաճառ, աց

Յարդատեսակ

Յարդար

Յարդարանք

Յարդարեմ, եցի

Յարդարիչ

Յարդարումն, ման

Յարդարուն

Յարդգող, ի

Յարդիմ

Voir tout