vn.

cf. Յարիմ.

Նոյն ընդ Յարիմ.

Թոյլ ետ իւրեանց սովորութեամբն յարենալ ի տէր. (Վրդն. սղ.։ Որպէս եւ Եփր. եփես. (անյայտ մտօք)։)

Ոչ միայն մահադեղն, այլեւ որ յարենայ ի մահադեղն, եւ նա սպանանէ. (Ի գիրս առաքին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ենամ, եցայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յարենամ
դու յարենաս
նա յարենայ
մեք յարենամք
դուք յարենայք
նոքա յարենան
Imparfait
ես յարենայի
դու յարենայիր
նա յարենայր
մեք յարենայաք
դուք յարենայիք
նոքա յարենային
Aoriste
ես յարեցայ
դու յարեցար
նա յարեցաւ
մեք յարեցաք
դուք յարեցայք
նոքա յարեցան
Subjonctif
Présent
ես յարենայցեմ
դու յարենայցես
նա յարենայցէ
մեք յարենայցեմք
դուք յարենայցէք
նոքա յարենայցեն
Aoriste
ես յարեցայց
դու յարեսցիս
նա յարեսցի
մեք յարեսցուք
դուք յարեսջիք
նոքա յարեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յարենար
դուք մի՛ յարենայք
Impératif
դու յարեցի՛ր
դուք յարեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յարեսջի՛ր
դուք յարեսջի՛ք