ն.

ՅԱՐԿԱՑՈՑԵՄ ՅԱՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ. παρίστημι sisto, exhibeo, in medium profero. Առընթեր կամ առաջի կացուցանել. յանդիման առնել. կացուցանել, առնել. հաստատել.

Զնոյնս վերծանողացն ծիծաղելիս յարկացոցեն. (Թր. քեր.։)

Անտեղեակքն առոգանութեանցն արուեստի զականջս լսողացն զանխուլս ի բանէն յարկացոցեն. (Երզն. քեր.։)

Զնոյնս վերծանողացն ծիծաղելիս յարկացուցից. (Յհ. կթ.։)

Աստանօր անդլակի յարկացոյց ի քարոզ ճշմարտութեանն բան տեսողացն. (Յիշատ. ոսկ. յհ.։)