va.

cf. Արձակեմ.

ն.

ՅԱՐՁԱԿԵՄ ՅԱՐՁԱԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἑπαφίημι (ի վերայ թողուլ). immitto, instigo συντείνω, ἁνατείνω, διατείνω promoveo, extendo, intendo եւ այլն. Տալ յարձակիլ կամ դիմել. թողացուցանել. արձակել. յարաձգել. ի վեր կամ յառաջ ձգել. զեղուլ.

Ի վերայ միմեանց յարձակիցէ զտարափսն։ Զհեղեղս մեղացն յարձակեցի ի վերայ մտացս. (Ոսկ. անոմ. ՟Ե։ Լմբ. պտրգ.։)

Զորս յետ սոցա էութիւնքն՝ առ փափագելին սոքա յարձակեցուցանեն։ Մեր առ նա յարձակելոյ եւ յարձակեցուցանելոյ։ Յարձակեցուցանել զտրուպսն յառաջ կոյս, իսկ նոցա եւ յառաջ երթալ։ Որպէս գոյութեամբ բարի՝ յամենայն էսս յարձակեցուցանէ զբարերարութիւնսն. (Դիոն.։)

Առ նոյն յարձակեցուցանելով զտեսութեանց դիտումն։ Զբանսն յարձակեցուցանէ առ Աստուած, յո՞վ երթայց յոգւոյ քումմէ. (Կիւրղ. գանձ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յարձակեցուցանեմ
դու յարձակեցուցանես
նա յարձակեցուցանէ
մեք յարձակեցուցանեմք
դուք յարձակեցուցանէք
նոքա յարձակեցուցանեն
Imparfait
ես յարձակեցուցանեի
դու յարձակեցուցանեիր
նա յարձակեցուցանէր
մեք յարձակեցուցանեաք
դուք յարձակեցուցանեիք
նոքա յարձակեցուցանեին
Aoriste
ես յարձակեցուցի
դու յարձակեցուցեր
նա յարձակեցոյց
մեք յարձակեցուցաք
դուք յարձակեցուցէք
նոքա յարձակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես յարձակեցուցանիցեմ
դու յարձակեցուցանիցես
նա յարձակեցուցանիցէ
մեք յարձակեցուցանիցեմք
դուք յարձակեցուցանիցէք
նոքա յարձակեցուցանիցեն
Aoriste
ես յարձակեցուցից
դու յարձակեցուսցես
նա յարձակեցուսցէ
մեք յարձակեցուսցուք
դուք յարձակեցուսցջիք
նոքա յարձակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յարձակեցուցաներ
դուք մի՛ յարձակեցուցանէք
Impératif
դու յարձակեցո՛
դուք յարձակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յարձակեցուցանիջիր
դուք յարձակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յարձակեցուսջի՛ր
դուք յարձակեցուսջի՛ք