adj.

befitting, suitable, fit, proper, congruous, decorous;
commodious, easy;
competent, sufficient;
capable, clever, apt, fit, qualified;

adv.

cf. Յարմարապէս.

adj.

(իբր յարումար. կամ յարեւյար) ἀρμόνιος, ἀρμόδιος , ἀρμοστός aptus, concinnus, idoneus, congruus, conveniens, moderatus. Կարի դիպող. համեմատ. յանկաւոր. վայելուչ. պատշաճ. (ուստի եւ յն. արմօ՛նիօս. լտ. հարմօնիօ՛զուս)

Մարզել յարմար եւ վայելուչ էր։ Ծածկել զինքն յարմար եւ պիտանացու էր. (Փիլ. ՟ժ. բան.։ Իգն.։)

Մի՛ ի լարիցն ոչ էր յարմար բարւոք. (Բրսղ. մրկ.։)

Յարմար յերիւրմամբ. (Նար. խ.։)

s.

ՅԱՐՄԱՐ. գ. իբր Յարմարութիւն.

Ածօղդ ի յարմար զիրին կատարումն. (Նար. գանձ եկեղ.։)

adv.

ՅԱՐՄԱՐ. մ. իբր Յարմարապէս. ի դէպ. ի ճահ.

Յարմար պատահեաց եւ այս համբաւ՝ այսոցիկ բանիցս. (Իգն.։)

Ըստ ինքեանց թանձրամտութեանց եւ տկարութեանցն՝ եւ զպատճառսն յարմար իմն կարկատեն, որոտումն ասեն լինել. (Նանայ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղէյարմար

Անյարմար

Անյարմարագիր

Անյարմարութիւն, ութեան

Արուեստայարմար

Բարեյարմար

Գեղեցկայարմար

Դիւրայարմար

Զուգայարմարեմ, եցի

Յարմարաբան

Յարմարաբանութիւն, ութեան

Յարմարագիր

Յարմարագրական

Յարմարագրեմ, եցի

Յարմարագրութիւն, ութեան

Յարմարադրութիւն, ութեան

Յարմարական

Յարմարակից

Յարմարանք

Յարմարապէս

Voir tout