s.

disrelish, distaste, satiety, disgust, loathing.

cf. ՅԱՓՐԱՆՔ.

Մարմնապարար յափրութեամբք յոռացեալք. (Մանդ. ՟Ի՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յափրութիւն յափրութիւնք
accusatif յափրութիւն յափրութիւնս
génitif յափրութեան յափրութեանց
locatif յափրութեան յափրութիւնս
datif յափրութեան յափրութեանց
ablatif յափրութենէ յափրութեանց
instrumental յափրութեամբ յափրութեամբք